Konference ICTM prošly v průběhu své historie značným vývojem. První, ICTM 2005, vznikala v době, kdy problematika procesního řízení služeb informačních technologií byla v České republice zahalena skoro mystickým oparem a obecná povědomost o ní byla velmi nízká. Stále více manažerů, strategických pracovníků i řadových zaměstnanců se však střetávalo s nelehkou úlohu sladit činnosti ICT s aktivitami a záměry organizace. První konference ICTM proto měly výrazně osvětový a vzdělávací charakter.

Od jiných podobně zaměřených konferencí se ICTM 2005 lišila zejména šířkou záběru a komplexností přístupu k tématice, globální orientací či cílovou skupinou tvořenou manažery, v jejichž kompetenci bylo nebo mělo být uvedení informačních technologií do souladu s činnostmi a cíli podniku. Příznačným se stal i výběr přednášejících z řad předních teoretiků, prakticky orientovaných odborníků v oblastech procesního řízení, jakosti a řízení ICT i specialistů z podniků a organizací, které již procesní řízení informačních technologií implementovaly.

Postupem doby však metody procesního řízení ICT služeb pevně zakořenily i našich "zeměpisných šířkách", počet odborníků vzrostl, objevily se nové verze postupů a doporučení, vznikly nové normy a standardy, z nichž mnohé se již začaly uplatňovat v praxi. Rychlému vývoji se přizpůsobila i celková koncepce konferencí ICTM, které se postupně staly odborným fórem, na němž jsou diskutovány zásadní teoretické i praktické aspekty řízení služeb ICT, jejich vývoj, návaznost na související obory a široké spektrum dalších otázek, které je nutné při návrhu a implementaci ITSM brát do úvahy.

Dlouholetá spolupráce organizátorů, Katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze a společnosti Telefónica Czech Republic, spolu s odbornou garancí itSMF, vytvářejí optimální platformu umožňující skloubit teoretické znalosti a praktické zkušenosti s cílem poskytnout co nejvíce hodnotných a užitečných informací všem účastníkům konferencí ICTM.

Cílová skupina:

Střední a vyšší management organizací, střední a vyšší IT manažeři, pracovníci, kteří budou vést, řídit a realizovat implementaci systémů řízení ICT či outsourcingu procesů ITSM v podnicích, státní a veřejné správě, odborníci a specialisté z oboru.

Předpokládaný počet účastníků: 80 až 120

Místo konání: Praha (viz konkrétní ročník)

Organizátoři:

ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky
O2 Czech Republic

Partneři:

Organizace a společnosti, které disponují odborníky schopnými přispět k obsahu konference. Společnosti nabízející nástroje pro implementaci ITSM nebo jejich produkty obsahují prostředky pro implementaci jednotlivých ITIL disciplín. Organizace a společnosti se zkušenostmi s implementací ITSM, vzděláváním v oblasti řízení služeb ICT, normalizace a standardizace. Přední nezávislí odborníci, teoretici, hosté z oboru a čestní hosté.

Mediální partneři:

Odborná tištěná a internetová periodika z oborů IT, řízení, normalizace, standardizace a ekonomiky.

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005