Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

Anotace přednášek:
(Kliknutím na jméno zobrazíte profil autora)

Vladimír Kufner: ITSM Procesy – včera, dnes a zítra

Příspěvek shrnuje procesní standardy v oblasti IT, stručně glosuje jejich historický vývoj a uvádí možnosti jejich využití v reálné praxi. Autor se zaměřuje na některé problematické aspekty této problematiky jako je vztah procesního a liniového řízení, popř. projektového řízení. V poslední části příspěvku autor shrnuje očekávaný vývoj v oblasti těchto standardů a obecné trendy, které tuto oblast mohou ovlivnit.

Pavel Farka: IT outsourcing a řízení dodavatelů – včera, dnes a zítra

Příspěvek shrnuje osobní zkušenosti se strategickým outsourcingem, procesem řízení dodavatelů a hlavními oblastmi ovlivňujícími úspěšnou spolupráci mezi dodavatelem, IT a zákazníkem finální IT služby. Autor se zaměřuje na některé problematické aspekty této problematiky jako je nastavení očekávání a jejich realizovatelnost, vliv interní IT maturity na úspěšnou spolupráci s dodavateli apod. V poslední části příspěvku autor shrnuje očekávaný vývoj v této oblasti.

Zdeněk Boháč: Pomáhá dodržování ISO norem vztahu mezi IT a byznysem?

Příspěvek sleduje změnu postoje zákazníků na použití ISO norem při řízení velké firmy a zejména pak ICT služeb. Popisuje a hodnotí vztah zákazníka k ISO normám v několika časových obdobích, a to za posledních deset let na základě zkušeností získaných od auditorů, současnost na základě praktického příkladu z certifikačního auditu v O2 a budoucnost na základě expertního odhadu.

Ondřej Voves, Petr Čoban: Chcete znát cenu svých IT služeb?

Příspěvek se věnuje aktuálnímu tématu stanovení finančních nákladů IT služeb. Potřeba stanovit náklady na poskytování IT služeb roste s tlakem na úspory v oblasti IT, tato metoda umožní porovnat vnitřní náklady s náklady na outsourcing, případně sledovat trendy ve vnitřních nákladech IT oddělení. S rozvojem cloudových technologií pak může sloužit jako nástroj pro rozpočítání cloudových služeb mezi jejich odběratele.
Při vlastní tvorbě modelu je hlavní výzvou konsolidace a neúplnost vstupních dat, kdy je potřeba přijmout určitá zjednodušení a související nepřesnosti. Dále je potřeba brát v potaz udržitelnost a opakovatelnost výpočtu a neinvestovat zdroje do zpřesňování marginálních nákladů.

Michael Kizur: Service Level Management z pohledu poskytovatele služeb

Servisní manažer - v dresu zákazníka na straně poskytovatele služeb. Ve svém příspěvku bych Vám rád poodhalil práci týmu servisních manažerů O2 a podělil se s Vámi o praktické zkušenosti a zážitky. Společně s Vámi zavzpomínáme na dobu nedávno minulou a zkusíme odhadnout, jak se bude tato „disciplína“ zaměřená na služby a zákazníka v budoucnu vyvíjet.

Táťána Panýrová: ITSM lidé – včera, dnes a zítra

Správně naplánovat potřebu zaměstnanců a finanční zdroje je uměním v rámci řízení lidských zdrojů nejžádanějším. Kolik zaměstnanců můžeme přijmout? A neměli bychom raději „outsourcovat“? Které profese bychom měli propustit? Kteří zaměstnanci jsou pro nás klíčoví? Po jakých zaměstnancích je největší poptávka? Tyto otázky dnes řeší téměř všude. Doba je turbulentní, cílem je získání pozice na trhu při udržení efektivního řízení firmy. Nastavují se a revidují způsoby hodnocení výkonnosti, koncepce odměňování a poskytování benefitů. Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích obdobích a v jakých oborech? Příspěvek se na nastolené otázky pokusí odpovědět.

Zdeněk Kvapil: Strukturovaný IT skill management – představení britského frameworku SFIA V6

Britský Framework SFIA, nyní již ve verzi 6, překlenuje IT a HR pohled na strukturovaný přístup k řízení IT skills, přináší mezinárodně akceptovaný systém, který sjednocuje názvosloví a kódování IT skills velmi srozumitelným způsobem.

Adéla Humlová: Náš zákazník náš pán?

Každý svého štěstí strůjcem. Kdo chce mít svého zákazníka za pána, má ho mít. Můžeme pak ale řešit s klientem sporná témata, aniž bychom popírali sami sebe? K řešení konfliktů potřebujeme ochotu otevírat nepříjemná témata, ale také takt, empatii, vnímavost. Lze se něco takového vůbec naučit?

Michal Henych, Jan Duba: Jak hodnotit (IT) lidi, aby se neustále rozvíjeli?

Hodnocení lidí je jediný nástroj, kterým můžete lidi směřovat k výkonům, které od nich potřebujete. Často se ale zaměňuje s odměňováním. A často se také hodnotí jen dosažené výsledky. Jak tedy nastavit hodnocení tak, aby se lidé rozvíjeli správným směrem.

Jiří Skála: ITSM Nástroje – včera, dnes a zítra

Příspěvek je zamyšlením nad minulostí, současností a budoucností ITSM nástrojů, a to jednak z pohledu jimi poskytovaných funkcionalit ve vztahu k ITSM procesům a uživatelům, a jednak z pohledu jejich architektury, způsobu implementace a provozování. Součástí textového zpracování příspěvku publikovaného ve sborníku je souhrn konkrétních doporučení pro výběr vhodného ITSM nástroje, přičemž tyto informace jsou obecně platné a tedy použitelné pro každou IT organizaci bez ohledu na její velikost, povahu a rozsah podporovaných služeb, spektrum činností či rozpočet.

David Melichar: Živí mrtví enterprise architektury

Příspěvek poukazuje na problémy a špatné praxe při vytváření enterprise architektury, rozkrývá důvody proč tomu tak je a vyzdvihuje důvody, proč se vůbec EA zabývat. Vyzdvihuje účelnost a praktičnost pro řízení a ukazuje jednu z cest, jak jednoduše to lze řešit. Přináší příklad z praxe, kde se pomocí podnikového software OneSoft Connect podařilo zavést enterprise architekturu k zákazníkům, aniž by o tom věděli.

Aleš Studený: Jaké nástroje pomáhají řídit IT jako Service Broker?

Interní služby, externí dodavatelé, outsourcing? Jak se tato oblast vyvíjí v posledních letech a kam směřuje? Bude IT existovat? Jak to vidí byznys? Jaké nástroje jsou potřeba k řízení dodavatelů na denní bázi? Kde jsou slabá místa? Jaké role v IT jsou klíčové? Zamyšlení nad těmito otázkami a zároveň praktické zkušenosti s řízením dodavatelů.

Robert Krajča: Jak přispívají provozní nástroje k dodávání hodnoty?

Skutečná hodnota, kterou generují ITSM procesy, se realizuje až v samotném závěru pomocí procesů z oblasti Service Operation, neboli provozními procesy. Příspěvek se zabývá způsoby, jimiž může být při dodávce služeb taková hodnota realizována a dále pak zvažuje, jak v těchto oblastech přispívají nástroje po užívané provozem (ITSM nástroj, různé typy monitoringu, nástroj pro Asset management a nástroje pro oblast IT bezpečnosti).


Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál