Information and Communication Technology Management

STABILITA V PROMĚNLIVÉM SVĚTĚ

Za deset let konání konference ICTM se v oblasti řízení informačních a komunikačních technologií mnohé změnilo. IT či ICT oddělení a ostatní části podniků a organizací už dávno nejsou oddělenými světy, které mluví různými jazyky. Umění poskytovat ale i přijímat ICT služby prošlo obrovským vývojem. Vývoj však neskončil a pravděpodobně nikdy neskončí. Je ale zřejmé, že směřuje čím dál tím větší synergii, stéle užšímu propojování a v některých případech doslova ke splývání obou světů.


Úhel pohledu na poskytování ICT služeb se může měnit, podstata aktivit bude ale vždy souviset s jejich efektivní správou a hladkou dodávkou koncovým uživatelům a zákazníkům. Správa dodávky služby je v drtivé většině zcela stejně důležitá jako vytváření služby. Významnou úlohu při tom hraje řízení vztahů na personální úrovni, nástrojová podpora a použitý procesní rámec.

Jubilejní 10. ročník konference se zaměří na oblast vytváření, prohlubování a řízení vztahu se zákazníkem na všech úrovních řízení: strategické, taktické i operativní. Výběr témat konference a vysoce kvalifikovaných přednášejících odborníků co nejlépe postihne historický vývoj každé z oblastí, stávající stav i nejnovější trendy, kam ICT i řízení a správa vztahů mezi ICT a byznysem směřují.

Cílem konference, jemuž je přizpůsoben i na předchozí konferenci velmi kladně hodnocený aktivní formát, je především diskutovat, ne jen pasívně předkládat. Konference je rozdělena do několika tematických částí. Každá je věnována určitému okruhu otázek nebo námětů, zahrnuta budou ale i témata zcela nová a dnes aktuální.

K jednotlivým otázkám každého tématu budou připraveny krátké přednášky, která je přiblíží, osvětlí a zasadí do kontextu. Diskusi bude moderovat vybraný specialista a odborník na příslušné téma.

Rovněž tištěný sborník konference, jehož devět předchůdců se stalo nepostradatelnými pomocníky mnoha specialistů i manažerů, kteří se zabývají řízením ICT, má novou formu. Je rozdělen do dvou částí. První obsahuje připravené přednášky a účastníci ji obdrží při zahájení konference. Druhou část sborníku, v níž naleznou zpracovaný obsah diskusí, obdrží účastníci po skončení konference. Obě části sborníku jsou samozřejmě tištěné a svázané jako kniha.

Nahlédněte do programu a přijďte se s námi vydat cestou do budoucnosti vytváření, řízení a prohlubování vztahů se zákazníkem na všech úrovních řízení ICT; od strategického, přes taktické až po operativní.


Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6-Dejvice
Konferenční místnost: Ballingův sál